Oborový projekt 2020/2021 pro 3.r. BS

Vedoucího vybraného tématu kontaktujte mailem s dotazem na upřesnění zadání a zda je téma ještě volné. Pokud se na řešení tématu projektu s vedoucím dohodnete, sdělte tuto informaci sekretářce ústavu na adresu jana.novotna@fs.cvut.cz pro zaevidování – uveďte označení projektu, název tématu a jméno vedoucího.

Téma Posluchač Vedoucí
Návrh horkovodních kotlů pro centrální zdroj k existujícímu rozvodu tepla. Hrdlička Fr.
Použití hybridních FVE – voda kolektorů na vytápění rodinného domku Michal Androník Neužil M.
Energetické využití geotermální energie Matěj Hrnčíř Bartoš O.
Experimentální studium hydrátů CO2 pro možné využití v energetice Bartoš O.
Inovativní metody sušení odpadní biomasy Havlík J.
 Výměníky pro rekuperaci odpadního tepla z energetických aplikací Havlík J.
Česká republika bez energie z uhlí Tomáš Bláha Hrdlička J.
Green deal 2050 – emise CO2 v energetice Dmitrii Singkhal Hrdlička J.
Úprava mikroelektrárny WAVE pro klimaticky náročné podmínky Maščuch J.
Analýza a návrh horkovodního kotle na biomasu o výkonu 120 kW pro splnění požadavků Ekodesign Vojtěch Mervart Maščuch J.
Ukládání energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu Petr Smola Novotný V.
Vysokoteplotní skladování tepla pro Carnotovy baterie – použití štěrkových loží Vít Bašta Novotný V.
Vysokoteplotní skladování tepla pro Carnotovy baterie – použití sypkých materiálů Novotný V.
Skladování elektřiny konverzí do paliv Vojtěch Tomašík Novotný V.
Návrh vodní mikroturbíny s přihlédnutím k využití 3D tisku Vilém Hron Novotný V.
Nízkoemisní zdroje v teplárenství Burmakin Yury Opatřil J.
Snižování uhlíkové stopy v teplárenství Opatřil J.
Akumulace energie Soňa Doležalová Opatřil J.
Zelený vodík Kučera Lukáš Opatřil J.
Provozní bilance off-grid dobíjecí stanice elektromobilu Elis Adam Dlouhý T.
Vytápění rodinného domku tepelným čerpadlem Kothánková Kristýna Dlouhý T.
Stávající systémy na bázi přímých přeměn pro decentralizovanou produkci elektřiny Kolovratník M.
Bilanční porovnání různých technologií geotermálních elektráren Albert Vocel Kolovratník M.
Energetické zpracování stabilizovaného čistírenského kalu Vodička M.
Studie možnosti dekarbonizace zdrojů v průmyslových podnicích Pilař L.
Studie možnosti dekarbonizace zdrojů v teplárenství a ZEVO Pilař L.
Ekologické aspekty domácího vytápění Anastasios Boumpas Skopec P.
Energeticky soběstačná domácnost Matyáš Hruška Skopec P.
Energetický audit domácnosti Skopec P.
Návrh fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům Lukáš Čapek Skopec P.
Problematika vzniku taveniny při hypotetických těžkých haváriích v jaderných elektrárnách Zácha P.
Modely chladicích okruhů pro fúzní elektrárny Zácha P.
Jaderné reaktory chlazené tekutou solí Zácha P.
Testování materiálů pro okruhy s tekutými solemi Matěj Tyc Zácha P.
Výzkum neutronických vlastností FLiBe soli Pavel Pekárek Zácha P.
Řešení odvodu zbytkového tepla u plynem chlazených reaktorů Zácha P.
Problematika akumulace tepla ve fúzních elektrárnách Štěpánek J.
Virtuální realita v projektu jaderné elektrárny Štěpánek J.
Srovnání různých zdrojů energie z hlediska energetického toku a spotřeby paliva Entler S.
Chlazení extrémních tepelných toků ve fúzních reaktorech Vít Šneberger Entler S.
Energetické využití jaderné fúze Entler S.
Možnosti akumulace elektrické energie pro provoz obnovitelných zdrojů Aleš Bašta Železný V.
Organický uhlík v okruzích energetických zařízení Železný V.
Vývoj součinitele prostupu tepla u parogenerátorů jaderných elektráren během provozu Železný V.
Rizika a bezpečnost fotovoltaických elektráren Tomáš Votroubek Procházková D.
Ochrana proti rizikům spojeným s nanočásticemi v provozu tepelných elektráren Procházková D.
Volné téma dle zájmu studenta – je nutné projednat s doc. T. Dlouhým Dlouhý T.