Co je Bio-CCS?

Carbon Capture and Storage

Carbon Capture and Storage (CCS; záchyt a skladování uhlíku), je soubor technologií s cílem snížení vypouštění nadměrného množství oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry. Tato technologie je považována za klíčovou při aktivním snižování emisí skleníkových plynů vyprodukovaný průmyslem.

CCS technologie zahrnuje:

 • Záchyt CO2
  • Post-combustion = zachycování CO2 ze spalin v běžných (stávajících) spalovacích zařízeních.
  • Pre-combustion = zachycení uhlíku ve formě CO2 před spalovacím procesem.
   Sem patří především IPPZ – Integrovaná paroplynová zařízení (angl. IGCC) doplněná o proces CCS, kdy je surovina (uhlí) nejprve zplyněna, pak je případně ještě provedena konverze CO na CO2 vodní parou (tzv. shift konverze), CO2 je separován a zbylý plyn (převážně vodík) je teprve spalován.
  • Oxy-combustion (někdy též označované souhrnně jako oxy-fuel) = spalovací vzduch je nahrazen kyslíkem.
 • Transport
  • CO2 se následně komprimuje na požadovaný tlak podle typu technologie transportu.
  • Lze použít potrubní trasy, lodní transport, pro menší objemy i pomocí cisteren a vlaků.
 • Ukládání/využití CO2
  • Ukládání v hlubinných geologických strukturách, s jehož pomocí můžeme zlepšit vytěžitelnost ložisek ropy a plynu (tzv. EOR a EGR – Enhanced Oil and Gas Recovery).

Bio-CCS

Bio-CCS je záchyt CO2 ze spalovacích procesů s využitím biomasy – tzv. Bio-CCS, resp. využití zachyceného CO2, tzv. Bio-CCU. Náš výzkum je specificky zaměřen na oxy-fuel spalování různých druhů biopaliv ve fluidní vrstvě, které se z pohledu nových zařízení jeví jako nejperspektivnější, a na celý technologický řetězec s ním spojený, včetně výroby kyslíku. Dalším klíčovým výzkumným směrem je oxy-zplyňování biomasy a třetím klíčovým směrem jsou technologie využití zachyceného CO2 pro výrobu kapalných paliv.

Proč CCS?

Od předindustriálních časů se podstatně zvýšila koncentrace několika skleníkových plynů v atmosféře (zejména CO2, metanu a oxidů dusíku). Atmosférické hladiny CO2 jsou nyní vyšší než kdykoli v uplynulých 800 000 letech a na počátku roku 2013 dosáhly 400 ppm ve srovnání s předindustriálním maximem 280 ppm. Snížení emisí CO2 způsobených člověkem, včetně emisí způsobených spalováním fosilních paliv, je klíčovým prvkem při snižování emisí skleníkových plynů a  nebezpečných dopadů změny klimatu.

 • CCS je jedna z mála technologií schopných adekvátně vytlačit CO2 z uhelných a plynových elektráren a jediná technologie schopná snížit velké emise z nesčetných průmyslových zdrojů.
 • CCS technologií je možné dovybavit stávající provozy (ať již průmyslové nebo energetické) a umožní tak jejich čistší provoz.
 • Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) a Mezinárodní energetické agentura (IEA) mají CCS technologie důležitou roli pro naplnění globálních cílů snižování emisí.
 • Prostřednictvím čištění spalin a plynů ze starších provozů CCS zachovává pracovní místa a udržuje ekonomiku provozu.
 • CCS se začíná ekonomicky vyplácet a to i díky samotné změně energetiky, kdy se stále více uplatňuje výroba vodíku a bioenergie.