Co je Bio-CCS?

Carbon Capture and Storage

Carbon Capture and Storage (CCS; záchyt a skladování uhlíku), je soubor technologií s cílem snížení vypouštění nadměrného množství oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry. Tato technologie je považována za klíčovou při aktivním snižování emisí skleníkových plynů vyprodukovaný průmyslem.

CCS technologie zahrnuje:

Bio-CCS

Bio-CCS je záchyt CO2 ze spalovacích procesů s využitím biomasy – tzv. Bio-CCS, resp. využití zachyceného CO2, tzv. Bio-CCU. Náš výzkum je specificky zaměřen na oxy-fuel spalování různých druhů biopaliv ve fluidní vrstvě, které se z pohledu nových zařízení jeví jako nejperspektivnější, a na celý technologický řetězec s ním spojený, včetně výroby kyslíku. Dalším klíčovým výzkumným směrem je oxy-zplyňování biomasy a třetím klíčovým směrem jsou technologie využití zachyceného CO2 pro výrobu kapalných paliv.

Proč CCS?

Od předindustriálních časů se podstatně zvýšila koncentrace několika skleníkových plynů v atmosféře (zejména CO2, metanu a oxidů dusíku). Atmosférické hladiny CO2 jsou nyní vyšší než kdykoli v uplynulých 800 000 letech a na počátku roku 2013 dosáhly 400 ppm ve srovnání s předindustriálním maximem 280 ppm. Snížení emisí CO2 způsobených člověkem, včetně emisí způsobených spalováním fosilních paliv, je klíčovým prvkem při snižování emisí skleníkových plynů a  nebezpečných dopadů změny klimatu.