Magisterské studium

Uchazeči skládají okruhy otázek pro studijní programy EPI + JEZ (mimo absolventů bakalářského studijního programu „Teoretický základ strojního inženýrství“). Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou z předmětů stanovených pro jednotlivé obory studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je také obhajoba diplomové práce.

Strojní inženýrství

2-letý | obor Energetika a procesní inženýrství

Program navazuje na znalosti základních teoretických předmětů získané studenty během bakalářského studia a tyto znalosti v plném rozsahu aplikuje. Dle zájmu studentů se studijní program dělí na dvě specializace, Energetika a Procesní inženýrství, ve kterých si prohloubí odborné dovednosti a obecné způsobilosti. Velkým počtem volitelných předmětů i širokým spektrem témat projektů je studentům v rámci specializace umožněna určitá užší závěrečná profilace.

Cílem studia je výchova absolventů s teoretickými znalostmi, odbornými dovednostmi a obecnými způsobilostmi, které jim umožní na základě širokých znalostí obecných principů sdílení tepla, přenosu hmoty, mechaniky tekutin a transformací energie řešit teoretické i aplikované odborné problémy v oblasti energetiky a procesní techniky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu a v oblasti projektování strojů a zařízení a jejich integrace do komplexních, energeticky, ekologicky a ekonomicky optimalizovaných systémů pro energetiku a provozů včetně výrobních linek v chemickém, zpracovatelském a potravinářském průmyslu i v oblasti zpracování primárních surovin a odpadů.

Jaderná energetická zařízení

2-letý | bezoborový

Studijní program Jaderná energetická zařízení připravuje odborníky pro jadernou energetiku. Absolventi získají znalosti v oblasti návrhu, realizace a řízení současných jaderných elektráren a přehled v problematice nových pokročilých jaderných bloků, jejich výzkumu a vývoji tak, aby byli schopni podílet se i na programech jejich výzkumu a vývoje. Připravuje tak především odborníky pro návrh a provoz jaderného zařízení jako celku s důrazem na strojní problematiku (systémy jaderné bezpečnosti, technologie chlazení, materiály a jejich životnost, podpůrné technologie jaderných zařízení, problematika palivového cyklu). Zároveň je možné studovat i předměty klasické energetiky a tím získat celkový přehled o problematice energetiky.