Historie, činnost a zaměření

Historie a činnost

Historie Ústavu (dříve katedry) je od počátku spojena s rozvojem zdrojů a transformací energie. Na půdě Pražské polytechniky (nynější ČVUT) již roku 1807 dokončil její ředitel F.J. Gerstner (1758-1832) konstrukci prvního parního stroje. Byla zde vytvořena pražská škola parostrojní techniky, která vrcholí v osobě J. Zvoníčka (1865-1926) vedoucího Ústavu parních motorů a kompresorů a jeho pokračovatele Prof. J. Miškovského. Po roce 1945 kromě Ústavu parních motorů existuje již i Ústav parních generátorů, které postupně přecházejí do podoby dnešního Ústavu se širším spektrem řešené energetické problematiky, tj. včetně energetiky jaderné.

Současná pedagogická činnost

je realizovaná v 5. až 8. semestru bakalářského studia, na které je možné navázat studiem magisterským. Studium je zaměřeno na výchovu strojních inženýrů ve studijním oboru „Energetika“ nebo „Jaderná energetická zařízení„. Obsahem studia je problematika stavby a provozu strojů pro přeměny energie, tj. spalovacích zařízení a kotlů, jaderných reaktorů, parních a plynových turbín a všech ostatních energetických zařízení elektráren, tepláren a výtopen. Významnou součástí studia je i problematika energetického hospodářství průmyslových závodů, kde je věnována velká pozornost otázkám racionalizace využití energie včetně energetického využití odpadů, odpadního tepla a netradičních zdrojů energie. Součástí výuky je i problematika ekologických dopadů energetiky. Postgraduálnímu doktorandskému studiu je na Ústavu věnována velká pozornost a Ústav se též organizačně a pedagogicky účastní systému celoživotního vzdělávání v oblasti energetiky.

Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na bezpečnost jaderně energetických zařízení, problematiku dvoufázového proudění v parních turbínách, parních kotlích a v ostatních tepelných a jaderných energetických zařízeních, na CO2 oběhy s nadkritickými parametry, na výzkum spalování fosilních paliv a dřevního odpadu včetně racionalizačních a ekologických otázek. Ústav má dlouholetou tradici ve spolupráci s hlavními tuzemskými výrobci energetických zařízení, s projekčními a výzkumnými ústavy v oboru a s řadou zahraničních vysokých škol.


Zaměření

Perspektiva zaměstnání v energetice je stálá vzhledem k trvalému růstu spotřeby všech druhů energie, zejména tepla a elektrické energie. O tom svědčí trvalý zájem o naše absolventy nejen různých podniků a institucí z oboru energetiky a strojírenství, ale také z ostatních hospodářských a výrobních oborů. Tento zájem je vyjádřen i řadou možností získání stipendií pro studium našeho oboru. Bez energie se neobejde nikdo, od domácnosti až po národní hospodářství státu.

Obsah studia je trvale přizpůsobován vědecko-technickému rozvoji oboru energetiky a mimořádná pozornost je věnována racionalizaci při energetických transformacích a využívání energie, včetně využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie (sluneční, větrná, geotermální, biomasy apod.). Přirozeně je věnována velká péče ekonomickým a ekologickým aspektům energetiky.

Energetik – strojař ovládá velmi širokou problematiku zahrnující přeměny chemické nebo jaderné energie  v tepelnou a dále tepelné energie v mechanickou a elektrickou energii a to jak v rozsáhlém elektrárenském nebo v menším průmyslovém měřítku.

Cílem Ústavu je dát všem studentům kvalitní teoretické základy a potřebný přehled o celé strojařské problematice tepelné energetiky. Kromě toho si studenti podle svého zájmu mohou vybrat z řady volitelných předmětů a tak se lépe a hlouběji připravovat v užším oboru energetiky (např. tepelná energetika, jaderná energetika, průmyslová energetika apod.). Studium oboru energetiky Vám dává dobré teoretické znalosti a tím i možnost získaní titulu PhD. v navazujícím doktorandském studiu, které trvá přibližně tři roky. K dispozici máme vlastní výpočetní a těžkou laboratoř (Juliska) s vybavením na špičkové úrovni a ty jsou trvale k dispozici všem studentům naší specializace.

Získané znalosti doplňujeme s našimi studenty četnými domácími i zahraničními exkurzemi, které převážně financujeme ze sponzorských darů největších energetických podniků a společností jako jsou např. ČEZ a.s., Pražská teplárenská a.s., ENERGOPORJEKT PRAHA a.s., ŠKODA PRAHA a.s., kteří jsou také největšími zájemci o mladé odborníky energetiky.