Bakalářské studium

Bakalářské studium je orientováno jak na praktičtější odborný profil absolventů tak na přípravu studentů k postupu do navazujícího magisterského studijního programu. Na výběr máte ze tří bakalářských oborů.

  • Strojírenství (4letý, 4 studijní obory)
  • Teoretický základ strojního inženýrství (TZSI) (3letý, bezoborový – příprava na magisterské studium)
  • Výroba a ekonomika ve strojírenství (3letý, 1 studijní obor)

Strojírenství a TZSI mají stejný tříletý základ studia a nejprve je tedy možné studovat „obecnou strojařinu“ a poté si až během studia vybrat to, co Vás baví.

Teoretický základ strojního inženýrství

3-letý | bezoborový

Program TZSI je standardně 3-letý a jedná se především o přípravu pro další studium v navazujícím magisterském studijním programu Strojní inženýrství. Na Fakultě strojní ČVUT bude absolvent do navazujícího studijního programu přijímán bez přijímacích zkoušek. Pro pokračování ve dvouletém navazujícím magisterském oboru Energetika je vhodné si zvolit oborový projekt a bakalářskou práci na našem ústavu.


Strojírenství

Bakalářský studijní program „Strojírenství“ je kratší formou vysokoškolského vzdělání, orientovanou na praktičtější odborný profil absolventů. Absolventi bakalářského studijního programu získají potřebné teoretické i praktické znalosti pro řešení četných a rozmanitých úkolů nejenom ve strojírenství, ale také pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách.

Standardní doba studia je 4 akademické roky.

Tento program je prvním stupněm tzv. strukturovaného studia, jehož podstatou je umožnění návaznosti studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského. Bakalářský studijní program je členěn do 4 oborů se studiem v prezenční a kombinované formě.

Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské diplomové práce. Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské diplomové práce absolvent získá akademický titul „bakalář“ (Bc.). Absolventi bakalářského studijního programu „Strojírenství“ mohou pokračovat ve studiu v některém z navazujících magisterských studijních programů po vykonání přijímací zkoušky.

Členění na obory

Energetika a procesní technika

Tutoři: prof. Ing. František Rieger, DrSc., prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc., doc. Ing. Pavel Novák, CSc.

Absolventi zaměření na energetiku budou připraveni řešit praktické problémy v různých odvětvích energetiky – od návrhu přes konstrukci až po provoz energetických strojů a zařízení (kotlů, turbín, chladicí techniky, tepelných čerpadel, strojů pro stlačování plynů, hydraulických strojů,…). Mohou pracovat v energetických provozech podniků i v energetice pro občanskou vybavenost a uplatní se také v projektových nebo technických útvarech profesních energetických organizací. Absolventi se zaměřením na procesní techniku naleznou uplatnění zejména v chemickém, potravinářském a spotřebním (sklářském, plastikářském, papírenském,…) průmyslu a v podnicích zaměřených na výrobu zařízení a projektování pro tato odvětví. Rozšíření znalostí o procesní technice umožní také uplatnění při čištění odpadních vod a plynů, v biotechnologiích, a při zpracování obnovitelných zdrojů energie (bioplyn a etanol).


Dalšími obory jsou:

  • Informační a automatizační technika
  • Technika životního prostředí
  • Konstruování podporované počítačem