Doktorské studium

Více informací ohledně doktorského studia naleznete zde >> doktorské studium na FS ČVUT <<

Doktorský studijní program je určen pro absolventy magisterského (inženýrského) studijního programu. Doktorské studium je další, vyšší a náročnější formou vzdělání, kterou Fakulta strojní ČVUT nabízí v řadě studijních oborů.

Energetické stroje a zařízení

Obor zahrnuje široký rozsah problémů z oblasti získávání, transformace a užití všech základních forem energie nezbytných pro chod, rozvoj a stabilitu národního hospodářství. Základní teoretické studium zajišťuje potřebné znalosti z matematiky, fyziky, termomechaniky a mechaniky tekutin a ostatních teoretických předmětů oboru jako např. teorie spalování, fyziky jaderných reaktorů, termohydrauliky energetických zařízení. V zaměření tepelně energetických zařízení se řeší problémy spalování fosilních paliv, parních a plynových kotlů, parních a plynových turbín, všech druhů výměníků tepla, kondenzátorů a chladících věží. Ve všech otázkách se sleduje minimalizace škodlivých účinků tepelně energetických zařízení na životní prostředí v rámci ekonomicky přijatelných řešení. Jedná se hlavně o problematiku denitrifikace a odsíření spalin a fluidní technologie spalování včetně zplynování uhlí. V oblasti jaderně energetických zařízení je doktorské studium zaměřeno převážně na problematiku bezpečnosti jaderně energetických zařízení, hodnocení rizik a perspektivní jaderně energetické systémy. V rámci zaměření kompresory, chladící zařízení a hydraulické stroje je možné řešit problémy kompresorů, vakuové a kryogenní techniky, hydraulických strojů, chladící techniky a stavby a využití tepelných čerpadel, včetně využití sluneční a větrné energie. Součástí oborového doktorského studia je i zaměření aplikované elektroniky, kam spadají problémy měřících metod, elektromechanických jevů a elektrických pohonů v energetice.