Energetika a procesní inženýrství

zamereni_studia/energetika/energetika_07.jpg

Dle zájmu studentů se studijní program dělí na dvě specializace, Energetika a Procesní inženýrství, ve kterých si prohloubí odborné dovednosti a obecné způsobilosti.

Ve specializaci Energetika získají studenti komplexní znalosti z oblasti produkce energie z vyčerpatelných, obnovitelných a alternativních zdrojů. Výuka je připraví jak na zvládnutí technického návrhu energetických technologií, projektování a konstruování konkrétních energetických strojů, zařízení a systémů vhodných pro centralizované i decentralizované výrobní jednotky, tak i na ekonomickou a ekologickou stránku jejich provozu. Pozornost je věnována rovněž projekci, konstrukci a provozu systémů pro racionální využití energií především v oblasti chladicí techniky, tepelných čerpadel, pneumatických i hydraulických strojů. Absolventi jsou tedy připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémy v různých odvětvích průmyslu, pracovat ve výzkumných a vývojových organizacích nebo se zapojit do řešení aktuálních problémů v oblasti veřejného sektoru.

Ve specializaci Procesní inženýrství je cílem získání znalostí a dovedností, které absolventům umožní provádět výpočty procesů, návrhy zařízení a výrobní linky pro danou technologii včetně realizace a řízení výroby v chemickém, zpracovatelském a potravinářském průmyslu a při zpracování odpadů a čištění odpadních vod a plynů. K profilujícím předmětům inženýrského oboru patří analytická a numerická analýza přenosových jevů ve strojích a aparátech, hydromechanické, tepelné a difúzně separační procesy, reaktory a bioreaktory a dále pak předměty konstrukční, prohlubující znalosti z pružnosti, pevnosti, z mechaniky, konstrukce a provozování strojů a zařízení, včetně projektování, měření, regulace a optimalizace výrobních linek. Po absolvování této specializace student proto ovládá nejen projektování zpracovatelských linek a větších výrobních celků, ale i problematiku návrhu a konstrukce jednotlivých strojů a aparátů včetně potřebných procesních a pevnostních výpočtů.

Profil absolventa studijního programu

zamereni_studia/energetika/energetika_02.jpgAbsolventi specializace Energetika získají komplexní znalosti z energetiky zaměřené především do oblasti vývoje, projektování, konstruování a technologií energetických strojů a systémů. Jsou tedy připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémy v různých odvětvích energetiky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu. Konkrétně jde o obor, které se zabývá projekcí, konstrukcí a provozem: energetických strojů a zařízení pro konvenční i jaderné elektrárny, chladicí techniky a tepelných čerpadel, zařízení na energetické využití obnovitelných zdrojů a pneumatických i hydraulických strojů. Pozornost je přirozeně věnována úsporám energie, zvyšování účinnosti, ekonomickým a ekologickým aspektům energetických přeměn.
Absolventi se dobře uplatní ve vývojových, výzkumných a konstrukčních útvarech, na vedoucích místech v energetických provozech, ve státní správě i v oblastech energetického poradenství a auditů.

zamereni_studia/procesni_technika/procesni_05.jpgAbsolventi specializace Procesní inženýrství si osvojí moderní metody získávání vědeckotechnických informací, metody experimentálního získávání dat a jejich vyhodnocování. Jsou vedeni k systematickému navrhování a technickoekonomickému hodnocení variant procesů, koncepcí zpracovatelských linek i detailního řešení dílčích systémů strojů a aparátů. Ovládají pevnostní a konstrukční řešení tlakových aparátů i problematiku navrhování a optimalizace výrobních linek. Podstatnou součástí získaných vědomostí je využití výpočetní techniky při vědeckých a inženýrských výpočtech, sběru experimentálních dat, řízení nebo numerické simulaci procesů, při konstruování metodami CAD.

Takto profilovaní inženýři naleznou uplatnění ve výzkumu, ve vývoji a projektování zařízení a výrobních linek zpracovatelského průmyslu v inženýrských a dodavatelských firmách i u vlastních provozovatelů linek v oblasti řízení provozů, údržby a oprav základních fondů. Budou připraveni působit v mnoha odvětvích zpracovatelského průmyslu, zejména v chemickém a potravinářském průmyslu, zpracování plastů a silikátů, v technologiích zpracování tuhých, kapalných i plynných odpadů, ale také v primárních sférách těžby a úpravy surovin, v energetických provozech, v zemědělství, ve farmaceutickém průmyslu, ve službách a dalších složkách infrastruktury.
Absolventi studijního programu budou také připraveni k řešení dopadu zpracovatelského průmyslu a energetiky na životní prostředí a budou schopni rozvíjet stávající i nové technologie a energetické zdroje při minimalizaci jejich dopadu na životní prostředí i řešení současné ekologické zátěže působení průmyslu.

Dle zájmu studentů se studijní program dělí na dvě specializace, Energetika a Procesní inženýrství, ve kterých si prohloubí odborné dovednosti a obecné způsobilosti.